Korkeampien kehitystasojen ominaispiirteitä

kor1

Jokainen inkarnoituu kolmanteen tiheyteen unohduksen verhon läpi, jolloin mieli jakautuu tietoiseen ja alitajuiseen. Ra vertaa kolmannessa tiheydessä elämistä kynttilä kädessä pimeässä haparointiin: valo kattaa vain hyvin kapean alueen. Suurin osa todellisuudesta pysyy pimennossa. Pelkästään ajattelemalla ja pohtimalla on mahdollista saada tietoa vain hyvin kapeasta alueesta todellisuutta. Ihmisaivot eivät pysty ymmärtämään, millainen tietoisuuden ja ymmärryksen taso on neljännen tiheyden olennoilla – puhumattakaan sitä korkeammalla tasolla olevista entiteeteistä. Siksi Ra ei laajemmin kuvaile, millainen elämänkokemus on neljännessä tiheydessä. Se on sanojen ulottumattomissa. Vain joitain ominaispiirteitä on mahdollista ymmärtää sanojen kautta.

 

Neljäs tiheys 

Kaikkein suurin muutos 4D:hen siirryttäessä on unohduksen verhon poistuminen, koska entiteetti on polkunsa valinnan tehnyt ja päätynyt joko negatiiviseen tai positiiviseen neljänteen tiheyteen. Unohduksen verhon tehtävä on saada entiteetti valitsemaan, ja sen jälkeen ponnistelemaan, työskentelemään ja jalostamaan itseään valintansa mukaisesti. Neljännessä tiheydessä unohdusta ei enää tarvita. (On mielenkiintoista, että Raamatun Ilmestyskirjan sana ”apokalypsi” juontuu kreikasta ja tarkoittaa kirjaimellisesti verhon nostamista.)

Unohduksen verhon poistumisen seurauksena tietoisen ja alitajuisen mielen kahtiajako haihtuu. Kaikki ne kyvyt, jotka 3D-olennolla ovat piileviä ja joiden aktivointi vaatii pitkäkestoista ja vankkumatonta itsetietoisuuden työstämistä, ovat 4D-olennolla yhtä luonnollisia syntymäominaisuuksia kuin hengittäminen. Vaikka kolmannessa tiheydessä on mahdollista saavuttaa täydellinen itsetietoisuus, tapahtuu ylempien energiakeskusten huippuunsa hiominen korkeammissa tiheyksissä:

 Ra: Kolmannen tiheyden olennolla on potentiaali täydelliseen itsetietoisuuteen, ja siten sillä on potentiaali kaikkien energiakeskusten minimiaktivointiin. Neljäs, viides, ja kuudes tiheys ovat korkeampien energiakeskusten jalostamista. Seitsemäs tiheys on valmistumisen ja kohti ajattomuuteen ja ikuisuuteen kääntymisen tiheys. (k2, s41, 89)

Kun neljännen tiheyden kokemus alkaa, muodostavat planeettaa asuttavat entiteetit ensimmäiseksi sosiaalisen muistikompleksin eli ”ryhmämuistin”. Tällaisessa muistikompleksissa kaikki on avointa. Jokainen ajatus, tunne, teko ja kokemus tallentuvat tähän muistikompleksiin toisten tarkasteltavaksi. Näin kaikki kokemisella hankittu tieto hyödyttää kaikkia muita.

kor2
Sosiaalinen muistikompleksi olisi periaatteessa mahdollista muodostaa myös 3D:ssä. Tämä vaatisi onnistuakseen, että kaikki planeetan asukkaat olisivat valinneet yhden ja saman orientoitumisen. Yleensä tämä on vasta 4D:ssä toteutettavissa. Niin kutsutut Akaasiset aikakirjat ovat planeettamme orastava sosiaalinen muistikompleksi, josta Edgar Cayce haki tietoa.

 Ra: Älyllinen äärettömyys tuodaan älylliseksi energiaksi kahdeksannesta tiheydestä. Edgar Cayce käytti tätä porttia katsoakseen nykyisyyttä, joka ei ole kokemanne jatkumo, vaan planeettanne potentiaalinen sosiaalinen muistikompleksi – jota kutsutte ”Akaasiseksi tiedostoksi” tai ”Tiedostojen halliksi”. (k1, s14, 141)

Neljännessä tiheydessä on vielä tarve syömiselle. Ruoka ei ole karkeaa fyysistä materiaa kuten 3D:ssä, koska kehokin on kemialliselta koostumukseltaan hienojakoisempi energiakeho. Syömisen henkinen tarkoitus on harjoittaa kärsivällisyyttä: määräajoin kehon pakollisista tarpeista huolehtiminen pysäyttää hetkeksi muut toimet, joihin saatettaisiin muutoin uppoutua liian pitkäksi aikaa kerralla.

Myös teknologiaa käytetään 4D:ssä. Useimmat neljännen tiheyden olennot eivät pysty siirtämään pelkällä ajatuksen voimalla fyysisiä kehojaan toisiin tähtijärjestelmiin, joten tähtien väliseen matkustamiseen käytetään aluksia. Oma olemus on kuitenkin mahdollista projisoida ajatusmuotona toisille planeetoille. Nämä ajatusmuodot vaikuttavat yhtä todellisilta kuin fyysiset muodot. Monet tällä planeetalla koetut kontaktit korkeasti kehittyneisiin olentoihin ovat todellisuudessa kontakteja ajatusmuotojen kanssa. Ra kertoo, että esimerkiksi kun presidentti Eisenhower vuonna 1954 luuli kohdanneensa fyysisiä avaruusolentoja, olivat ne todellisuudessa ajatusmuotoja.

Jos tarkastellaan lyhyesti vertailun vuoksi negatiivista neljättä tiheyttä, alkaa kokemus siellä harmonian sijaan sodalla. Tämän taiston tarkoitus on punnita jokaisen henkinen voima. Sotaa ei käydä asein vaan mentaalisella tasolla:

Ra: Neljännessä tiheydessä taistelun metodit ovat mentaalisia manifestoitujen aseiden sijaan. (k3, s63, 123)

Henkisesti vahvimmasta tulee johtaja, jonka alle kaikki muut asettuvat tarkkaan hierarkkiseen järjestykseen voimiensa mukaan. Kun voimasuhteet ovat selvillä ja jokainen on oikealla paikalla, muodostetaan sosiaalinen muistikompleksi. Kaikki ei kuitenkaan ole avointa. Kehittyneimmällä on pääsy kaikkeen tietoon, mutta alatasanteille jaetaan tietoa vain sen mukaan, mitä ylempitasoiset katsovat heidän tarvitsevan. Sosiaalisen muistikompleksin tarkoitus on hyödyttää vain vahvimpia heikompien kustannuksella.

kor6Negatiivinen 4D on toistuvaa uudelleen organisoitumista, koska aina kun entiteetti kehittyy, on hänellä mahdollisuus haastaa hierarkiassa ylempänä olevat ja parantaa omaa asemaansa. Jokainen pyrkii kaikin keinoin huipulle, joten valtataistelu on jatkuvaa. Kilpailua, petosta ja pelkän oman edun tavoittelua pidetään ainoina luonnollisina tapoina elää. Johtuen tiedon jakamattomuudesta ja jatkuvasta valtataistelusta eivät negatiiviset sivilisaatiot yleensä pysty huomattavan pitkäkestoisiin yhteisiin projekteihin. (Mikä on 4D:ssä lyhytkestoinen, saattaa vaikuttaa 3D:stä käsin tarkasteltuna pitkäkestoiselta.)

Viime kädessä negatiivisia 4D-planeettoja kuitenkin hallitsevat negatiiviset 5D-entiteetit, jotka luonnollisesti ovat hierarkiassa kaikkein korkeimmalla. 5D-olennot käyttävät 4D-olentoja hoitamaan sellaisia tehtäviä, jotka saattaisivat vaarantaa heidän oman polarisoitumisensa pidemmälle. Negatiiviset 4D-entiteetit ovat 5D-entiteettien halukkaita ja vapaaehtoisia orjia, koska negatiivisen polun ymmärryksen mukaan on luonnollista, että kaikki tavoittelevat vain omaa etuaan. Tällaisen ”sosiaalidarvinistisen” näkemyksen mukaan vahvat oikeutetusti orjuuttavat heikkoja. Jokainen on siis vapaaehtoisesti kehittyneempien entiteettien alamainen. Siten vapaan tahdon laki pätee negatiivisissakin tiheyksissä.

 

Viides tiheys

Neljäs tiheys ei pääty samanlaiseen sadonkorjuuseen kuin kolmas. Kolmannen tiheyden sadonkorjuu on hyvin säädelty, tarkasti ajallisesti porrastettu ja yksilöllinen kokemus. Neljännessä tiheydessä suuntaudutaan voimakkaasti toisten palveluun, mikä tarkoittaa etenkin 3D:ssä elävien entiteettien auttamista. Palvelemalla toisia opitaan rakkautta. Tullakseen sadonkorjatuksi viidenteen tiheyteen, on 4D-entiteetin saavutettava tietty ymmärryksen taso rakkaudesta, jonka jälkeen avautuu mahdollisuus tutkia viidettä tiheyttä ja sen kokemuksia. Viidennessä tiheydessä ylitsepursuava rakkaus tasapainotetaan viisaudella.

kor5Siirryttäessä neljännestä tiheydestä viidenteen ei tietoisuuden taso enää ota yhtä monumentaalista harppausta kuin siirryttäessä kolmannesta neljänteen, koska unohduksen verho on jo poistunut neljännessä tiheydessä. Neljännen ja viidennen tiheyden tietoisuuden tasot eivät siten poikkea radikaalisti toisistaan. Ymmärryksen taso on 5D:ssä laajempi, kokemusten kirjo vaihtelevampi ja vapauden määrä suurempi.

Ra: Neljännessä ja viidennessä tiheyteen on hyvin vähän tietoisuuden työstämistä verrattuna kolmanteen tiheyteen. (k2, s48, 119)

Viidennen tiheyden keho on jälleen astetta lähempänä puhdasta valoa. Syömiselle ei ole varsinaista tarvetta eikä sillä ole enää opetuksellista tehtävää, mutta sitä harjoitetaan sosiaalisuuden vuoksi muodostamalla ajatuksen voimalla ambrosiaa, ”jumalten nektaria”, jota nautitaan yhdessä.

Viidennessä tiheydessä opitaan universumista kaikki asiat, jotka voidaan tiedon tasolla ymmärtää. Teknologiaa käytetään ajatuksen jatkeena niin kauan, kunnes henkiset kyvyt ovat sillä tasolla, että ne poistavat kaikenlaisen tarpeen ulkoiselle teknologialle. Kykyjen kehittyminen on yksilöllistä eri sivilisaatioiden välillä. 5D:n loppupuolella harvat käyttävät ulkoista teknologiaa ja saavuttaessa kuudenteen tiheyteen ei käytännössä kukaan. Sen sijaan negatiivisella polulla ollaan paljon riippuvaisempia ulkoisesta teknologiasta.

Ra kertoo 5D:n olevan äärimmäisen vapaa tiheys. Valo on 5D:ssä yhtä näkyvä työkalu kuin kynä 3D:ssä. Tarpeet on mahdollista täyttää ajatuksen voimalla. Rajoitteita ei enää paljoa ole. Esimerkiksi kehoa voi muuttaa mielin määrin ajatuksen voimalla:

Ra: Viidennessä tiheydessä fyysisen kompleksin manifestaatio on enemmän ja enemmän tietoisen mielikompleksin kontrollissa. Siksi viidennen tiheyden entiteetti voi haihduttaa yhden manifestaation ja luoda toisen. (k4, s90, 136)

Kehon täydellisestä muovautuvuudesta johtuen viidennen tiheyden olennot ottavat tämän planeetan ihmisille ilmestyessään sellaisen muodon, joka koetaan kaikkein miellyttävimpänä ja eniten luottamusta herättävänä. Siksi heidät havaitaan yleensä täydellisinä versioina ihmisestä – ylimaallisen kauniina ja sädehtivinä.

4D:ssä yhden inkarnaation pituus on 90 000 vuotta, mutta 5D:ssä tällaista rajoitetta ei enää tarvita. Entiteetti on tarpeeksi kypsä itse valitsemaan, milloin se siirtyy eteenpäin.

Viidennen tiheyden olennot opettelevat viisautta suuntautumalla palvelukseen. Opettajina niillä on 6D-olennot. Viides tiheys on myötätuntoisen viisauden ja valon tiheys, joten yksi tapa palvella on säteillä valoa, josta luominen rakentuu.

Ra: Viidennen tiheyden kompleksit käyttävät kuudennen tiheyden opettaja/oppijoita tutkiakseen valaistuneempia ykseyden ymmärtämisen tapoja tulleen viisaammiksi ja viisaammiksi. Viidennen tiheyden positiiviset sosiaalimuistikompleksit valitsevat jakautumisen toisten palvelemiseen kahdella tavalla: ensimmäinen, säteilemällä valoa luomiseen; toinen, lähettämällä ryhmiä olemaan valon instrumenttien apuna, kuten niitä, jotka ovat teille tuttuja kanavien kautta.  (k2, s48, 119 – 120)

tun11Ykseys on kuudennen tiheyden ominaisuus, ja viidennen tiheyden sadonkorjuussa on kyse siitä, että tietoisesti hyväksyy ja ymmärtää Yhden lain. Ra ei esimerkiksi näe planeettamme ihmisiä erillisinä entiteetteinä vaan yhtenä tietoisuutena. Tämä ei johdu siitä, että Ra olisi valinnut tällaisen näkökulman tai että hän haluaisi nähdä meidät yhtenä, vaan yksinkertaisesti Ra ei enää pysty näkemään meitä muulla tavoin. Hän kokee asian niin kuin se on. Ajattelu ja järkeily eivät ole vielä sama asia kuin ymmärrys ja kokemus. Todellinen Yhden laki on ajatuksen ulottumattomissa, eikä sitä pysty sanoin kuvailemaan.

Rakkautta ei pysty saavuttamaan tavoittelemalla rakkautta, eikä viisautta voi saavuttaa tavoittelemalla viisautta. Sekä rakkaus että viisaus kumpuavat ykseydestä. Siksi jo meidän tiheydessämme halu kokea ykseys, tulla Yhdeksi, on kaikkein oleellisin tavoite ja seuraavissa tiheyksissä ykseydestä, Yhden laista, ymmärretään yhä enemmän. Ykseys on avain universumin todelliseen olemukseen. Jos ollaan aivan tarkkoja, niin ykseyttä ei sinällään voi tavoitella, koska se jo on, joten luopumalla erillisyyden illuusion tuottavista seikoista, voidaan sulautua yhä tiiviimmin siihen, mikä on todellisuutta. Erillisyyden polku on negatiivinen polku, joka johtaa yhä kauemmas omasta todellisesta luonteesta, kun taas ykseyden polku vie aina vain lähemmäs itsensä sisintä, todellista Itseä.

 

Kuudes tiheys

Kuudes tiheys on rakkauden ja viisauden asettamista täydelliseen tasapainoon. Tämä onnistuu vasta kuudennessa tiheydessä, sillä kuten aiemmin jo todettiin, rakkaus ja viisaus kumpuavat ykseydestä, eli ne ovat ykseyden tiheyden tuotoksia.

Kuudennen tiheyden olemista pystytään sanoin kuvailemaan hyvin vähän. Tällöin ei enää pelkästään eletä valosta vaan tullaan valoksi – tai ollaan valoa. Tarvetta ei ole teknologialle eikä syömiselle. Tosin 6D-entiteetit saattavat ajatuksen voimalla muodostaa teknologialta vaikuttavia laitteita, kun ne ilmestyvät 3D-olennoille. Näin ne näkyvät fyysisin aistein havaittavassa muodossa, koska muutoin ne vaikuttaisivat vain valolta. Kuudennen tiheyden keho on ulkomuodoltaan valopallo, joka tietenkin voidaan muotoilla sellaiseksi, kuin sen halutaan olevan. Kun Ra vieraili muinaisessa Egyptissä, hän näkyi ensin taivaalla kellokuvun muotoisina ”avaruusaluksina”. Astuessaan ihmisten joukkoon, hän muovasi kehonsa pitkäksi, kauniiksi ja kultaista valoa loistavaksi.

kor8Ra itse kokee sadonkorjuun noin 2,5 miljoonan vuoden kuluttua tullen silloin osaksi kaikkea.

Ra: Olen kuudetta tiheyttä omaten vahvan tavoittelun kohti seitsemättä tiheyttä. Meidän sadonkorjuumme on vain 2,5 miljoonan teidän vuotenne päästä, ja meidän halumme on olla valmiita sadonkorjuuseen, kun se lähestyy meidän tila/aika-jatkumossamme. (k1, s14, 138)

Ra valmistautuu sadonkorjuuseen suuntautumalla voimakkaasti toisten palveluun. Kuudennen tiheyden olennot ovat niitä, jotka taustalla säätelevät kehittyvien planeettojen elämää luoden elämänpelille kehykset. Ne toimivat polariteetin ulkopuolella. Ne näkevät kaiken yhtenä. Alempien tiheyksien sekä negatiiviselle että positiiviselle polariteetille annetaan yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä vapaan tahdon puitteissa.

Neljännen tiheyden sykli kestää noin 30 miljoonaa vuotta. Viidennen kestää 50 miljoonaa, ja kuudennen tiheyden 75 miljoonaa vuotta. Mutta aika on vain illuusio, eikä sido korkeampien tasojen entiteettejä. Ra koki Venuksen 3D-syklin miljardeja vuosia sitten, joten hänen pitäisi jo olla kaikki syklit läpi käynyt. Ra on kuitenkin ”vielä täällä”, koska hän ei enää ole sidottu lineaariseen aikaan. (ks. Historia toistuu sykleissä.)

 

Seitsemäs ja kahdeksas tiheys

Seitsemännen tiheyden olennot toimivat kuudennen tiheyden olentojen opastajina ja kaikkein ylimpinä vartijoina. 7D-entiteetti on kiertonsa päätökseen tullut täydellistynyt olento, joka sulautuu osaksi kaikkea. Se on Luoja, joka tuntee itsensä. Syklinsä loppuun tulleet entiteetit voidaan havaita avaruudessa mustina aukkoina. Fyysisesti tarkastellen mustan aukon massa on niin suuri, että edes valo ei pääse pakenemaan sen sisältä. Metafyysisesti tarkastellen mustan aukon mustuus johtuu valkoisen valon imeytymisestä takaisin Yhdeksi Luojaksi. Fyysistä ja metafyysistä puolta ei voi erottaa toisistaan, vaan ne ovat yksi ja sama.

tun3Kun ääretön luomakunta saavuttaa riittävän henkisen massan eli syklit tulevat päätökseensä, alkaa koko luominen vetäytyä kohti mustaksi aukoksi muuntunutta keskusaurinkoa. Lopulta kaikki luomisen valkoinen valo on tiivistynyt yhdeksi mustaksi aukoksi – Yhdeksi Äärettömäksi Luojaksi. (Aukko on tosin ehkä hieman harhaanjohtava nimi, mutta sitä käytetään tieteessä.) Seuraa ajattomuus, jonka kestoa ei Ran mukaan pysty yksikään mielikuvitus hahmottamaan. Yritys mitata sitä meidän aikakäsittein olisi hyödytöntä. Kun äärettömyys lopulta tulee jälleen tietoiseksi, mustasta aukosta muodostuu uusi keskusaurinko aloittaen seuraavan oktaavin kosmisessa hengityksessä.

Kaikki todellakin alkaa ja päättyy mysteeriin.

 

Advertisement