Vaeltajat – Maahan inkarnoituneet ET-sielut

Ffh7

Olemme kävelleet ihmistenne parissa. Me muistamme. Me muistamme surun: olemme nähneet paljon. – Ra

Ran mukaan ihmiskunnan kärsimys havaitaan syvänä tuskana jopa galaksimme kaukaisimmilla alueilla. Tämä herättää korkeampien ulottuvuuksien entiteeteissä halun auttaa ja lievittää tuota tuskaa, koska he kokevat sen omanaan. Tätä voi verrata tikkuun varpaassa: varpaan kipu tunnetaan omana kipuna, jolloin halutaan auttaa varvasta pääsemään eroon kärsimyksen aiheuttajasta. Kukaan tunteva olento ei ratkaise ongelmaa jatkamalla elämäänsä kuin ennenkin tai pyrkimällä eroon varpaasta.

Samaan tapaan korkeampien ulottuvuuksien olennot tuntevat alempien ulottuvuuksien olentojen kärsimyksen omanaan. Ihmiskunnan kärsimys on Luojan kärsimystä. Yksi osa Luojan suuressa ”kehossa” kokee tuskaa, jolloin apua tarjotaan heti, kun sitä pyydetään. Maa-planeetan ihmiset ovat esittäneet alitajuisesti kollektiivisen hätähuudon, mikä on antanut korkeampien ulottuvuuksien entiteeteille mandaatin auttaa.

 Surun siskot ja veljet

Sellaisia entiteettejä, jotka ovat omassa kehityksessään jo kulkeneet alempien ulottuvuuksien kautta ylempiin, mutta päättävät vapaaehtoisesti inkarnoitua kolmanteen ulottuvuuteen auttamaan muita, kutsutaan monilla nimillä, kuten tähti-ihmiset, tähteläiset, tähtisiemenet ja niin edelleen. Ra kutsuu heitä vaeltajiksi. Ra nimittää heitä myös surun veljiksi ja siskoiksi (brothers and sisters of sorrow).

Ra: Kuvittele, jos tahdot, rantojenne hiekkaa. Yhtä lukemattomia ovat hiekanjyvät kuin älyllisen äärettömyyden lähteet. Kun sosiaalinen muistikompleksi on saavuttanut täyden ymmärryksen halustaan, se voi päättää, että sen halu on palvella entiteettejä, jotka pyytävät apua. Nämä entiteetit, joita voit kutsua surun siskoiksi ja veljiksi, liikkuvat tämän surunkutsumuksen suuntaan. He tulevat äärettömän luomisen kaikilta alueilta. (k1, s12, 127)

Nimitys surun veljet ja siskot ei tule siitä, että vaeltajat itse olisivat murheen ja kärsimyksen alaisia. Surun veljet ja siskot tulevat helpottamaan muiden kärsimystä. Ran mukaan heitä oli inkarnoituneena Maa-planeetalle noin 65 miljoonaa vuonna 1981. On oletettavaa, että tuon ajankohdan jälkeen luku on kasvanut huimasti, sillä lähestymme kolmannen ulottuvuuden syklin loppua, minkä johdosta auttajia on tullut yhä enemmän. Tällä hetkellä vaeltajien määräksi onkin arvioitu yli 100 miljoonaa tai yhtä ihmistä jokaista kuuttakymmentä kohden. Suomen kokoisessa maassa tämä tarkoittaisi vaeltajien määrän olevan noin 83 000.

Jokainen korkeammista ulottuvuuksista tuleva sielu joutuu kolmanteen ulottuvuuteen inkarnoituessaan kulkemaan unohduksen verhon läpi. Vaeltajat tulevat neljännestä, viidennestä ja kuudennesta ulottuvuudesta, mutta ovat unohtaneet tyystin alkuperänsä. He elävät siten kuin kuka tahansa muukin Maa-planeetan ihminen, ja kokevat elämässään samoja haasteita.

Suurin osa vaeltajista on kuitenkin tullut kuudennesta ulottuvuudesta , koska Maahan syntyminen on todellinen haaste ja edellyttää suurta mielenpuhtautta ja rohkeutta. Vaarana on alkuperäisen tehtävän unohtaminen ja karman kerääminen, mikä aiheuttaa tempautumisen mukaan jälleensyntymisen kiertoon. Monet vaeltajista elävät lukuisia elämiä muistamatta todellista alkuperäänsä.

kristallinainen

Merkittävä osa meidän aikaamme inkarnoituneista vaeltajista kuuluu Ran sosiaalisen muistikompleksiin:

 Ra: Merkittävä osa kuudennen tiheyden vaeltajista on meidän sosiaalisesta muistikompleksista [Ra]. Toinen suuri osa on niitä, jotka auttoivat Etelä-Amerikassa; toinen osa niitä, jotka auttoivat Atlantiksella. Kaikki ovat kuudetta tiheyttä ja kaikki veli- ja siskoryhmiä johtuen yhteisestä tunteesta, että kuten meitä [aikaisemmin] autettiin muotojen avulla, kuten pyramidi, niin mekin voimme auttaa teidän ihmisiänne. (k5, s45, 79)

Kolmannen ulottuvuuden värähtelytaajuus poikkeaa kuitenkin suuresti korkeammista ulottuvuuksista. Maa-planeetalla värähtelyt ovat lisäksi erittäin epäharmonisia. Tämä aiheuttaa monille puhtaisiin energioihin tottuneille vaeltajille vaikeuksia elämässä.

 Kysymys: Onko monilla vaeltajilla fyysisiä vaivoja tässä kolmannen tiheyden tilanteessa? 

Ra: Johtuen äärimmäisestä erosta kolmannen tiheyden ja tiheämpien tiheyksien värähtelyväärentymien välillä, on vaeltajilla yleensä jonkinlainen vamma, vaikeus tai tunne vieraantuneisuudesta, joka on vakava. Kaikkein yleisin näistä vaikeuksista on vieraantuneisuus, reaktio planeetallista värähtelyä vastaan ilmeten persoonallisuushäiriöinä, ja kehokompleksin oireet, kuten allergiat, ilmentäen vaikeuksia sopeutua planeetallisiin värähtelyihin. (k1, s12, 127 – 128)

vael21Vaeltajilla on suuria vaikeuksia sopeutua yhteiskuntaan ja kulttuurisiin normeihin. Elämä on usein rankkaa ja raskasta. Elämä Maa-planeetalla on erittäin epäharmonista, joten myös vaeltajat keräävät helposti karmaa ja joutuvat tasapainottamaan sitä sarjalla lisäinkarnaatioita. Vaeltajia yhdistää yleensä suunnaton kaipuu pois ja tunne siitä, että he ovat syntyneet väärään paikkaan ja väärään aikaan. Heidän on vaikea sopeutua joukkoon.

Vaeltajien on vaikea käsittää julmuutta ja itsekeskeisyyttä, joten heillä saattaa olla vaikeuksia pärjätä elämässä ja motivoitua jatkuvaan kilpailuun ja kyynärpäätaktiikkaan. He ovat usein lahjakkaita ja kyvykkäitä, mutta tarkastellessaan tyypillistä elämänkaarta tällä planeetalla, he eivät koe motivaatiota edes yrittää elää kuin muut. Osa vaeltajista turhautuukin elämäänsä siinä määrin, että he pakenevat päihderiippuvuuteen. Itsemurha-ajatukset ovat yleisiä.

Vaeltajalla on kuitenkin yksi etu mukanaan, kun hän syntyy kolmanteen ulottuvuuteen: alitajuisesti hän muistaa, että elämä ei ole aina ollut tällaista. Hän tuntee suurta vetovoimaa elämän mysteeriluonnetta kohtaan, ja melko todennäköisesti alkaa jossain vaiheessa tutkia henkisyyttä. Tämä vie hänet vähitellen kohti tasapainoa, ja unohduksen verho muuttuu yhä ohuemmaksi. Hän alkaa aavistaa oman alkuperänsä ja elämänsä tarkoituksen. Jos vaeltaja pystyy muistamaan tehtävänsä ja alkuperänsä, on hänellä toisten auttamisen lisäksi ainutlaatuinen mahdollisuus polarisoitua 3D:ssä vielä voimakkaammin positiiviseen suuntaan kuin korkeammissa ja harmonisemmissa ulottuvuuksissa.

 Ra: Vaeltajalla on mahdollisuus suuresti kiihdyttää sen tietoisuuden tiheyttä, josta se tulee. Tämä johtuu kolmannen tiheyden elämänkokemusten intensiivisyydestä ja mahdollisuuksista.

Siten positiivisesti polarisoitunut vaeltaja valitsee hyväksyvänsä vaaran, että se unohtaa mikä se on, palvellakseen muita säteilemällä muiden rakkautta.

Jos unohtaminen läpäistään, katalyytin määrä kolmannessa ulottuvuudessa polarisoi vaeltajan paljon suuremmalla tehokkuudella kuin voisi olettaa korkeammissa ja harmonisemmissa tiheyksissä. (k2, s36, 67)

Vaeltajat osallistuvat kolmannen ulottuvuuden sadonkorjuuseen muiden tapaan. Jos vaeltaja on vajonnut materialismiin ja kerännyt karmaa, joutuu hän kertaamaan 3D-syklin ja yrittämään uudelleen seuraavassa sadonkorjuussa. Jos hän onnistuu heräämään ja tasapainottamaan itsensä, on hänellä mahdollisuus palata suoraan kotiulottuvuuteensa. Tällöin hän on todennäköisimmin entistä polarisoituneempi positiiviseen suuntaan, joten kokemus 3D:ssä on tarjonnut mahtavan tilaisuuden kehittyä.

 Indigo- ja kristallilapset

childrenportalMaa-planeetan 3D-sykli on päättymässä ja 4D-sykli alkamassa, minkä vuoksi tänne on inkarnoitunut myös niin kutsuttuja indigo- ja kristallilapsia, joilla on kaksoisaktivoitunut keho. Tämä tarkoittaa, että he pystyvät parhaillaan käynnissä olevalla siirtymäajalla virittäytymään sekä kolmannen että neljännen ulottuvuuden energioihin. Kaksoisaktivoitunut keho on siirtymäajan keho, joka sekin muuttuu, kun siirrytään kokonaan neljänteen ulottuvuuteen. Ra viittaa heihin seuraavasti:

 Ra: Nämä entiteetit ovat niitä, jotka inkarnoituvat kaksoiskeho aktivoituna. Tämä siirtymävaiheen keho on sellainen, joka pystyy ymmärtämään neljännen tiheyden värähtelykomplekseja ilman häiriötä kolmannen tiheyden keholle, kun sisäänvirtaukset voimistuvat. Jos kolmannen tiheyden entiteetti olisi täydessä mitassa sähköisesti tietoinen neljännestä tiheydestä, kolmannen tiheyden sähköiset kentät pettäisivät yhteensopimattomuuden johdosta. (k3, s63,90)

Kysyjä: Onko se syy, että he voivat taivuttaa metallia mielensä avulla, ja täällä olevat viidennen tiheyden vaeltajat eivät pysty, että näillä lapsilla on neljännen tiheyden keho aktivoituna?

Ra: Pitää paikkansa. Vaeltajien mieli/keho/henki on aktivoitunut vain kolmannen tiheyden tasolle ja on altistunut unohdukselle, joka voidaan läpäistä vain kurinalaisella meditaatiolla ja työskentelyllä. (k3, s63, 92)

Vaikka vaeltajat ovat tulleet korkeammista ulottuvuuksista, ei heillä siis yleensä ole indigo- ja kristallilapsien tapaan mitään synnynnäisiä kykyjä tai lahjoja, jotka osoittaisivat heidän todellisen alkuperänsä. Heillä on kuitenkin luontainen kyky tunnistaa totuus ja palava intohimo mystiikkaan ja henkitieteisiin, ja siten suurempi todennäköisyys herätä unohduksen verhon takaa. He intuitiivisesti tietävät, että tämän illuusion takana on paljon suurempi todellisuus. Herääminen vaatii kuitenkin henkistä työtä.

Woman Meditating

Vaeltajan laajennettuna määritelmänä voidaan pitää sitä, että jokaisesta kolmannessa ulottuvuudessa neljännen ulottuvuuden ymmärryksen saavuttaneesta tulee vaeltaja – entiteetti joka on vapaa ”vaeltamaan” minne haluaa, koska ei enää tarvitse 3D-oppia, mutta on täällä siitä huolimatta auttamassa muita. Vaeltajaa ei tule käsittää eliittijoukoksi, joka on muiden yläpuolella. Vaeltajan tehtävä on auttaa muita.

Kaikki indigot ja kristallilapset ovat vaeltajia, mutta kaikki vaeltajat eivät ole indigoita tai kristalleja. Sinällään tällaisella erottelulla ei ole mitään merkitystä, mutta se saattaa auttaa ymmärtämään lähtökohtia kunkin omalle elämälle. Vaeltaja joutuu tekemään hiukan enemmän työtä kuin indigo muistaakseen alkuperänsä. Mitä nuorempi (fyysiseltä iältään) korkeammista ulottuvuuksista tullut entiteetti on, sitä suurempi todennäköisyys on, että hän on vaeltajan lisäksi myös indigo.

 Kumppanuus ja perhe

 Neljännen ulottuvuuden vaeltajat, joita on lukumääräisesti kaikkein vähiten, valitsevat partnereita, jotka vaikuttavat olevan täynnä rakkautta tai rakkauden tarpeessa. He ovat kuitenkin taipuvaisia tekemään virhevalintoja suuren myötätuntonsa johdosta, ja saattavat päätyä onnettomiin suhteisiin.

Viidennestä ulottuvuudesta tulevat vaeltajat eivät yleensä tunne vetovoimaa kulttuurisiin tapoihin, ja he hyvin usein pidättäytyvät avioliitosta. He yleensä myös tuntevat, että lapsien saaminen ja kasvattaminen ovat asia, jota heidän ei pidä tämän planeetan värähtelytaajuuksissa toteuttaa. Tämä johtuu alitajuisesta (tai tietoisesta riippuen heräämisen tasosta) muistikuvasta harmonisesta valon kotiulottuvuudesta, joka on yhteen sopimaton tämän planeetan värähtelyjen kanssa.

Kuudennen ulottuvuuden vaeltajien kotiulottuvuudessa lisääntymisen tapa on samankaltainen kuin fuusio. Siksi myöskään 6D-vaeltajat eivät tunne vetovoimaa lapsien saamiseen tässä ulottuvuudessa. He pyrkivät löytämään kumppanin, jonka kanssa he voivat olla yhdessä mahdollisimman paljon samankaltaisesti kuin kotiulottuvuudessaan. He mieluummin pidättäytyvät suhteista kokonaan kuin valitsevat vähääkään epäsopivan elinkumppanin.

soulartsoulgroup

Vaeltajien yleiselle haluttomuudelle saada lapsia on myös yksi lisäsyy. Lapsien kasvatus on nimittäin erittäin helppo tapa kerätä karmaa. Karma sitoo entiteetin planeettaan ja sen värähtelytaajuuteen, ja tämä planeetta on paikka, jonka karmaan ei kukaan ulkopuolinen halua sitoutua. Lapsien hankkiminen on siis riski, jota tietoinen vaeltaja ei halua ottaa, joten siksi vaeltajat pyrkivät valtaväestöä useammin ohjelmoimaan itselleen elämän, jossa tilaisuus lapsien saamiselle on minimaalinen.

 Vaeltajatesti

 Kirjan Being ET in America: The Subculture of Those Who Claim to be of Non-Earthly Origins kirjoittaja psykologian tohtori Scott Mandelker on laatinut lyhyen testin, jonka mukaan voi päätellä, onko mahdollisesti itse elänyt aikaisemmin korkeammissa ulottuvuuksissa.

 Olet todennäköisesti vaeltaja, jos…

1. Lapsena vajosit usein päiväuniin, joissa oli ufoja, ET:itä (Extra Terrestial), toisia maailmoja, avaruusmatkustusta ja utopistisia yhteiskuntia. Perheesi ajatteli, että olet “vähän outo” tietämättä kuitenkaan miksi.

2. Tunsit aina, että vanhempasi eivät olleet todellisia vanhempiasi ja että todellinen perheesi oli kaukana ja piilossa. Ehkä ajattelit, että asiat ympärilläsi olivat jotenkin “miten niiden ei pitäisi olla”, muistuttaen elämästäsi jossain “kaukana”. Nämä uskomukset mahdollisesti aiheuttivat sinulle suurta tuskaa ja surua. Tunsit olevasi “poissa tolaltasi.”

A Member of the Kingdom of Heaven3. Sinulla on ollut yksi tai enemmän eloisaa ufokokemusta (unessa tai hereillä), jotka dramaattisesti muuttivat elämäsi: ne auttoivat selvittämään epäilyksiä, inspiroivat luottamusta ja toivoa, ja antoivat merkitystä ja suurempaa tarkoitusta. Siitä lähtien sinä tiesit olevasi erilainen persoona. Se muutti elämäsi kuin henkinen herätyskello.

4. Olet aidosti kiltti, lempeä, harmiton, rauhallinen ja epäaggressiivinen (ei vain joskus vaan lähes aina).

Et ole kiinnostunut rahasta ja omistamisesta, joten jos “jonkun täytyy pärjätä ilman”, se on yleensä sinä – sellainen on sinun tapasi uhrautua. Ihmisten julmuuden, väkivallan ja jatkuvan globaalin sodankäynnin tavat vaikuttavat todella oudoilta (voisiko sanoa, muukalaisilta?). Et vain voi ymmärtää tätä vihaa, raivoa ja kilpailua.

5. Sinulla on vaikeuksia tunnistaa pahuutta ja petkutusta: jotkut ihmiset kutsuvat sinua naiviksi (ja ovat oikeassa!). Kun havaitset aitoa negatiivisuutta keskuudessasi, peräännyt kauhuissasi ja tunnet järkytystä, että “jotkut ihmiset todella tekevät tuollaisia asioita.”

Hienovaraisella tavalla sinä todellisuudessa tunnet hämmennystä. Ehkä hämärästi aistit tunteneesi maailman ilman sellaista epäharmoniaa.

6. Elämäsi olemus on muiden palveleminen (olivat ne sitten perhettä, ystäviä tai työtovereita), ja ylistät suuria ihanteita, jotka saattavat olla viattomia ja naiiveja (maallisin termein). Mutta sinä vilpittömän syvästi toivot parantavasi maailman. Paljon pettymystä ja turhautumista seuraa, kun sellaiset toiveet ja unelmat eivät materialisoidu.

7. Sinä täydellisesti syleilet tieteellistä luonnetta, viileää, järkevää ja mitattavaa lähestymistä elämään. Ihmisen intohimo ja tulipunainen halu vaikuttavat vierailta: olet hämmentynyt. Romantiikka ja koko tunteiden maailma ovat todella vieraita sinun luonnollesi.

Sinä aina analysoit kokemuksia, joten ihmiset sanovat, että olet aina päässäsi – mikä pitää paikkansa! [Huomautus: Tämän tyypin vaeltajat ovat vähemmän yleisiä ja tuskin lukevat tätä kirjaa – heidän skeptisisminsä olisi liian suurta! Tällainen “outolintu” on todennäköisesti loistava tieteilijä.]

Pillars18. Sinä helposti eksyt tieteisfantasiaan, keskiaikaiseen eeppiseen fantasiaan (kuten hobbitit] ja visionaariseen taiteeseen. Jos saisit valita, niin mieluummin eläisit menneisyyden tai tulevaisuuden unelmissasi kuin nykyisyydessä.

Joskus pidät Maan elämää pitkäveteisenä ja tarkoituksettomana, ja toivoisit pystyväsi menemään täydelliseen, jännittävään maailmaan. Sellaiset unelmat ovat kulkeneet mukanasi kauan.

9. Sinulla on kyltymätön kiinnostus ufoihin, elämään toisissa maailmoissa tai aikaisempiin Maan sivilisaatioihin kuten Atlantis tai Lemuria. Joskus tunnet kuin olisit todella ollut siellä ja voisit jopa mennä takaisin jonain päivänä.

Kirjahyllyssäsi saattaa olla monia tästä kertovia kirjoja. (Todellisuudessa tämä kysymys on itsestäänselvyys, koska vaeltajilla ja walk-in-olennoilla on aina syvällinen ja lakkaamaton uteliaisuus toisiin maailmoihin – ja hyvästä syystä!)

10. Sinulla on voimakas kiinnostus mystiseen henkisyyteen (idän tai lännen) sekä teoriassa että käytännössä, ja tunnet, että sinulla on ollut suurempia voimia, mutta jotenkin kadotit ne.

Saatat tuntea, että on tarpeetonta koulia itseäsi, koska “olet jo ollut siellä”, mutta jotenkin unohdit, mitä tiesit. Ihmiset saattavat epäillä sinun päätelmääsi, mutta tiedät, ettei se ole niin yksinkertaista.

00bless8ut-111. Olet tullut tietoiseksi kanavaksi ET:ille ja muille Maan ulkopuolisille lähteille – ja tiedät, että elämäsi tarkoitus on auttaa muita kasvamaan ja kehittymään. (Todennäköisesti et enää nuku – vaeltaja!)

12. Sinä tunnet, ehkä koko elämäsi ajan, valtavaa vieraantuneisuutta ja tunnetta, että et koskaan täysin sovi joukkoon. Ehkä toivot olevasi kuin muut, teet parhaasi ollaksesi normaali tai kuvittelet itsesi toisten kaltaiseksi, mutta yksinkertaisesti pohjimmiltasi tunnet itsesi erilaiseksi ja olet aina tuntenut.

On todellinen pelko, että et koskaan löydä paikkaasi tästä maailmasta. (Mitä et ehkä löydäkään! Huomio: Tämä on vaeltajan klassinen profiili.)

Tietenkään kysymyssarjani ei ole tyhjentävä, ja vain vastaamalla “kyllä” johonkin kohtaan ei välttämättä tarkoita, että olisit muualta.

Vaikka jotkut kysymykset ovat melko hyviä ET-indikaattoreita, kuten numero 3 (jos ET-kontaktisi oli selkeä ja valtavan positiivinen) ja numeroiden 1 ja 12 yhdistelmä (klassinen profiili), ei ole silti mitään takeita. (Ja en ota laillista vastuuta, pyydän!) Vain sinä voit päätellä intiimin itsetuntemuksen syvyyksistä, oletko ET-sielu.

startraveler

 Koti-ikävän voittaminen

 Carla Rueckert on kirjoittanut loistavan käsikirjan kaikille itsensä vaeltajiksi tunteville. Wanderer’s Handbook (kirjasta on osa suomennettu: Vaeltajan käsikirja (2013), Michael-kustannus) käsittelee haasteita ja ongelmia, joita kaikki tälle planeetalle inkarnoituvat vanhat sielut joutuvat kohtaamaan. Jos tunnut värähtelevän sen mahdollisuuden kanssa, että olet vaeltaja, ja tunnet asian suhteen suurta hämmennystä, yksinäisyyttä ja epätoivoa, kannattaa muistaa, että et koskaan ole yksin etkä kaukana poissa kotoa. Carla toteaa, että valotyöntekijän rooli ei ole aina helppo, mutta sitä ei tarvitse suorittaa yksin, vaikka siltä joskus saattaa tuntua. Rakkaus ympäröi joka hetki, ja osa sielua yhä elää korkeammissa ulottuvuuksissa tarjoten apuaan.

Todellisuudessa on mahdotonta lähteä pois kotoa, sillä koti on koko universumi. Kotona oleminen on enemmänkin mielentila kuin olla jossain tietyssä paikassa. Koti on kaikkialla.

Vaeltajat ovat tehneet eripituisia sopimuksia ennen Maa-planeetalle inkarnoitumistaan. Osa on lupautunut auttamaan yhden inkarnaation verran, ja toiset ovat sitoutuneet koko 26 000-vuotisen syklin ajaksi, eli he ovat eläneet täällä jo monta elämää. Kaikki sopimukset ovat kuitenkin tulossa päätökseensä, kun sykli on loppumassa. Paluu siihen ulottuvuuteen, josta vaeltajat tulivat, on toteutumassa juuri nyt. Haastava tehtävä on takana kaikkine iloineen ja suruineen. Tämä on monille vaeltajille viimeinen inkarnaatio tällä planeetalla ja indigolapset ottavat planeetan elinympäristökseen.

Advertisement